Handelsbetingelser
For vores fælles sikkerhed og forståelse
Definitioner
Engangsydelser

Engangsydelser kan være udarbejdelse af en Annonce, Webbanner eller Nyhedsmail, inklusiv evt. tilvalg og den support, du ønsker. Alle tilvalg, der fremgår af den til enhver tid gældende produktliste på Addjour. com, kan købes som engangsydelser.


 • Annonce
 • Webbanner
 • Nyhedsmail
 • Rentegning af logo
 • Optimering af tekst
 • Udformning af ny tekst
 • Køb af billede fra addjour arkiv
 • Køb af billeder fra internationalt arkiv
 • Animeret webbanner
Løbende ydelser

Løbende ydelser kan omfatte vores abonnementsaftaler på løbende udarbejdelse af annoncer, webbannere og nyhedsmails og tilhørende support. Abonnementsaftaler på løbende produktion af engangsydelser i form af tilvalg, der fremgår på Addjour.com og produktionsliste samt grafisk vedligeholdelse og produktion af andet grafisk materiale, vælges efter ønske.


 • Addjour Standard Abonnement
 • Addjour Medium Abonnement
 • Addjour Maximum Abonnement
Specifikation og tilbud
Omfang af tilbud

Tilbud afgives på baggrund af dit valg af produkt, tilvalg og support til udarbejdelse af leverancen samt dine bindingsforhold. Eventuelt yderligere tillægsydelser, som ikke kan vælges på Addjour.com, og som aftales mundtligt eller skriftligt, afregnes pr. timebasis efter de til en hver tid gældende timetakster, der fremgår af Addjour.com. Du leverer opgavebeskrivelse for hver leverance ved at udfylde vores bestillingsformular og afslutte med en godkendelse af denne opgavebeskrivelse.

Udførelse

Alle opgaver og ydelser udføres fra den af Køber leverede opgavebeskrivelse i afstemning med Addjours professionelle vurdering for opgavens bedste.

Materialer ved tilbud

Alt materiale, der måtte indgå i Addjours tilbud, herunder også skitser, grafiske komponenter, layout, tekstforslag, prøveopsætning, programeksempler, modeller og lign., er Addjours ejendom og må ikke anvendes uden Addjours skriftlige tilladelse.

Rabat

Rabat gives til alle abonnenter efter deres valg af abonnement. Med Addjour Medium Abo opnås f.eks. en rabat ved 10 produktioner på 975 kr. Yderligere rabat gives til alle abonnenter, hvis behov overstiger de årlige produktioner tilgængeligt i vores standard abonnementer.

Gyldighed af tilbud

Med mindre andet er aftalt, er tilbud gyldigt 1 uge fra afgivelse

Gyldighed af aftale

Aftale ved Engangsydelser er indgået, når din skriftlige accept er modtaget af Addjour

Leveringsforhold

Addjours ydelser og leverancer kan omfatte engangsydelser og løbende ydelser. Alle opgaver afleveres i henhold til din opgavebeskrivelse. Levering finder sted på det aftalte tidspunkt. Er et leveringstidspunkt ikke aftalt, finder leveringen sted, når Addjours arbejde er udført. Levering sker ved, at Addjour stiller din færdigudarbejdede opgave til rådighed.

Aflevering

Med mindre andet aftales leveres alle opgaver klar til anvendelse i overensstemmelse den tilhørende opgavebeskrivelse. Ved manglende oplysninger leveres alle annoncer til tryk i CMYK og 300 dpi, alle annoncer til skærm afleveres i RGB og 72 dpi, alle Nyhedsmails sendes til købers e-mail adresse inkl. Instruktion i, hvordan Nyhedsmailen udsendes.

Forsinkelse af aflevering

Hvis levering ikke kan ske til det aftalte tidspunkt, skal Addjour snarest muligt efter, at en mulig forsinkelse er erkendt, give besked derom og meddele et nyt leveringstidspunkt. Forsinket aflevering berettiger ikke til erstatning, ej heller erstatning for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab. Er du som køber årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres til den aftalte tid, vil leveringstiden forlænges mindst tilsvarende, og Addjour er berettiget til delvis fakturering, som vil ske på det aftalte leveringstidspunkt.

Afhjælpning af fejl ved aflevering

Såfremt leverancen er behæftet med fejl eller mangler i henhold til opgavebeskrivelsen, skal Addjour hurtigst muligt informeres herom. Addjour afhjælper herefter snarest muligt de mangler, som Addjour bærer ansvaret for, og køber vil modtage det nye resultat til forevisning og endelig godkendelse fortages.

Mangler

Addjour har intet ansvar for rettelse af fejl, som ikke er påtalt ved aflevering. Såfremt du selv tilvejebringer materiale, som indgår i leverancen, hæfter Addjour ikke for fejl eller mangler, som kan henføres hertil. Du er ikke berettiget til at kræve nogen form for erstatning af Addjour i tilfælde af mangler, herunder erstatning af driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Løbende ydelser

Løbende ydelser leveres efter de normer, der er medtaget i aftalen, og sker indtil aftaleforholdet afsluttes ved opsigelse.

Opsigelse

Løbende ydelser omfattet af denne aftale kan frit opsiges med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt.

Brug af underleverandør

Addjour er berettiget til helt eller delvist at lade en opgave - engangsydelse eller løbende ydelser udføre hos en underleverandør.

Pris og betaling
Priser

Angivne priser er i danske kroner ekskl. moms, hvor ikke andet er nævnt. Ud over den aftalte pris er Addjour berettiget til betaling for merarbejde eller andre ydelser, der påløber som følge af mangler i det grundlagsmateriale, som Køber har overdraget eller skal overdrage Addjour i forbindelse med den aftalte leverance. Merarbejde eller andre ydelser, som Købers ændringer i de i tilbuddet specificerede leverancer og ydelser måtte afstedkomme, overarbejde eller andre foranstaltninger aftales med Køber efter aftalens indgåelse.

Fakturering

Engangsydelser, der leveres til en fast pris, faktureres og afregnes ved bestilling med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Engangsydelser, der leveres mod afregning af forbrugt tid, faktureres løbende. Fakturering af løbende ydelser - abonnementer m.m. - sker umiddelbart efter påbegyndelsen af ydelsen. Fakturering sker på månedsvis eller kvartalsvis med betaling forud. Den første periode faktureres i forhold til perioden.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto fra fakturadato. Betales der ikke rettidigt på løber rente med 2 % pr. påbegyndt måned. Dersom Køber ikke betaler i henhold til ovennævnte bestemmelse, er Addjour berettiget til at indkassere det skyldige beløb ved de ordinære domstole, og Køber er uberettiget til at fremsætte modkrav af nogen art.

Prisregulering

Addjour er berettiget til at regulere løbende afgifter. En sådan regulering skal meddeles skriftligt med et varsel på mindst 1 måned og skal til enhver tid fremgå af Addjour.com

Ejendomsret, ophavsret & brugsret
Grafiske elementer

Layouts, grafiske elementer, billeder og billedsekvenser, der er udformet eller udviklet af Addjour i forbindelse med en leverance, er Købers ejendom. Køber kan efter fuldførelsen af leverancen på forlangende få udleveret en kopi af disse elementer, som de forefindes.

Markedsføring

Addjour er berettiget til at anvende den leverede løsning som reference herunder til at optage Køber på Addjours kundeoversigt og i andet skriftligt materiale, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ansvar

Addjour er ansvarlig for at aflevere alle layouts, grafiske elementer, billeder og billedsekvenser, der er udformet eller udviklet af Addjour i forbindelse med en leverance, klar til udgivelse på tryk eller skærm og i overensstemmelsen med købers bestilling og de til en hver tid gældende salgs - og leveringsbetingelser. Addjour er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Produktansvar, krænkelse af ophavsret

Addjour har intet ansvar for købers manglende hjemmel for reproduktion, mangfoldiggørelse, anvendelse eller udgivelse af informationer, skrift, billeder, lyd- eller billedsekvenser, tegninger, mønstre, programmer, varemærker eller andre forretningskendetegn, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Addjour sig ansvar overfor tredjemand i anledning af købers manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, er Køber forpligtet at holde Addjour skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler spørgsmålet om Addjours ansvar over for tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning mod en part i henhold til dette punkt, skal denne straks underrette den anden herom.

Ansvar for tab og beskadigelse

Addjour har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom som f.eks. originaler, materialer og lignende, som ikke er Addjours, men som er overladt til Addjour af køber med henblik på løsning af den aftalte opgave. Addjour er dog ansvarlig, såfremt det kan godt gøres, at tab eller beskadigelse skyldes groft uagtsomt adfærd udvist af Addjour. Køber må selv sørge for forsikring mod tab eller beskadigelse af materialer m.m.

Lovlighed

Leverancen omfattet af denne aftale må alene benyttes til lovlige formål i henhold til det lands lovgivning, hvor leverancen an vendes. Dersom Addjour fra offentlig myndighed gøres opmærksom på, at en leverance anvendes til ulovlige aktiviteter, er Addjour berettiget til omgående at stoppe samarbejdet. En sådan aktion skal umiddelbart og skriftligt meddeles køber. Foretages der undersøgelser efter dansk ret, vil Addjour være de danske myndigheder behjælpelig. I tilfælde af ulovlige aktiviteter som beskrevet ovenfor, er Køber forpligtet til at holde Addjour skadesløs for evt. erstatningskrav.

Force Majeure

Hvis du eller Addjour forhindres i at op fylde aftalen grundet udefrakommende omstændigheder, som han ikke ved aftalens indgåelse kunne have taget i betragtning, og som han ikke har været herre over, suspenderes forpligtelsen i det tidsrum, de nævnte omstændigheder vedvarer. Spørgsmålet om, hvorvidt den anden part i sådanne tilfælde måtte være berettiget til at hæve aftalen, afgøres efter dansk rets al mindelige regler. Ingen af parterne er under nogen omstændigheder berettiget til erstatning fra modparten i de nævnte tilfælde.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er hver af parterne berettiget til med øjeblikkelig varsel at hæve aftalen og kræve sit tilgodehavende betalt. Dette gælder også i tilfælde af misbrug af tredjemands rettigheder herunder overtrædelse af ophavsret, patentret, licens rettigheder, varemærkeret eller mønsterbeskyttelse.

Tvister

Tvister, som måtte opstå som følge af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret og med dansk værneting.